Faas assurantie

Privacy statement

Wij hechten veel belang aan uw privacy en gaan daarom zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Wij doen er alles aan om uw gegevens te beschermen en verwerken deze in overeenstemming met de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële instellingen.

Wie zijn wij?

Uw gegevens worden verwerkt door Faas Assurantiën. Faas Assurantiën is een professioneel financieel dienstverlener en bemiddelaar in verzekeringen en financiële diensten. Daarbij kunt u denken aan het offreren, voorlopig accepteren en muteren van verzekeringsovereenkomsten, het voeren van een polisadministratie en schadebehandeling. De verzekeringsovereenkomst komt tot stand tussen de verzekeraar en u. Wij zijn daarin geen contractpartij.

Verwerking van uw gegevens

Bij een aanvraag of wijziging van een verzekeringsovereenkomst en/of financiële dienst vragen wij om persoonsgegevens zoals uw:

 • Naam;
 • Geslacht;
 • Adres;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Bankrekeningnummer;
 • Overige gegevens die u verstrekt bij het aanvragen van een verzekering of financiering, het melden van schade of bij een adviesverzoek.

Ook als u geen klant bij ons bent kunnen wij uw gegevens verwerken. Bijvoorbeeld om een schade te behandelen waarbij u als benadeelde betrokken bent. Ook als u contact met ons opneemt of de website bezoekt verwerken wij uw gegevens.

Faas Assurantiën respecteert uw privacy en daarom worden uw gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verwerkt met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens. Wij zorgen dat alleen persoonsgegevens worden verwerkt die accuraat, toereikend, ter zaken dienend en niet bovenmatig zijn.

Faas Assurantiën is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. Uw gegevens kunnen tevens door de verzekeraar of financieel dienstverlener verwerkt worden. De verzekeraar of financieel dienstverlener is dan ook verantwoordelijk voor de verwerking. In dat geval is het privacy-beleid van de betreffende verzekeraar of financieel dienstverlener ook van toepassing op de verweking van uw gegevens.

Op de verwerking van persoonsgegevens is de ‘Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars’ van toepassing. De volledige tekst van de gedragscode kunt u lezen op de website van het verbond van verzekeraars (www.verzekeraars.nl). U kunt de gedragscode ook opvragen bij het Verbond van Verzekeraars.

Waarvoor verwerken wij uw gegevens?

In het kader van de verzekeringsovereenkomst en/of financiële dienst wordt door ons om persoons- en andere gegevens gevraagd en worden deze gegevens ook bewaard. Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 • Het beoordelen en/of accepteren en/of afhandelen van een aanvraag en voor het uitvoeren
  van de verzekeringsovereenkomst of financiële dienst;
 • Voor bepaalde verzekeringen, bijvoorbeeld een levens- of arbeidsongeschiktheidsverzekering, is het voor de verzekeraar noodzakelijk om medische gegevens te verwerken. Wij adviseren om deze gegevens direct naar de verzekeraar door te sturen. Faas Assurantiën verwerkt deze gegevens niet.
 • Het verrichten van analyses om het klantbestand te vergroten, onze producten en diensten te verbeteren en om bij het productaanbod en de dienstverlening beter te kunnen inspelen op uw persoonlijke situatie;
 • Marketingactiviteiten om een goede relatie met u tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden;
 • Het doen van statistisch en/of marktonderzoek;
 • Het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector daaronder begrepen het voorkomen en bestrijden van fraude ten opzichte van Faas Assurantiën en daarbuiten;
 • Het voldoen aan wet- en regelgeving;

Wij verwerken niet meer persoonsgegevens dan strikt noodzakelijk is. De gegevens worden alleen beschikbaar gesteld aan medewerkers die daartoe bevoegd zijn. Wij nemen telefoongesprekken niet op.

Waarom mogen wij uw gegevens verwerken?

Wij mogen uw gegevens verwerken op ten minste een van de volgende gronden:

 • Als u ons hiervoor uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (deze toestemming mag u ook weer intrekken);
 • Als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst;
 • Als dit noodzakelijk is voor ons om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • Als dit noodzakelijk is om vitale belangen van u of van een andere persoon te beschermen;
 • Als dit ons gerechtvaardigd belang dient, waarbij wij ook uw belang uiteraard in acht nemen.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Hoe lang wij de gegevens bewaren hangt af van het doel waarvoor de gegevens worden verwerkt. Dat kan per situatie verschillen. Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld. Gegevens kunnen wij langer bewaren als we daartoe wettelijk verplicht zijn alsmede met het oog op bewijsvoering bij klacht- en juridische procedures.

Raadpleging van en verwerking door externe bronnen

Om een verantwoord acceptatie-, schaderegelings- en fraudebeleid te voeren, kunnen wij bovendien informatie over u inwinnen bij externe bronnen die wij betrouwbaar achten. Daarbij kunt u denken aan partijen zoals de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) en dienstverleners op het gebied van kredietregistratie.

Bijzondere persoonsgegevens

Voor bepaalde verzekeringen is het voor een verzekeraar noodzakelijk om medische gegevens te verwerken. Faas Assurantiën verwerkt deze gegevens niet en wij verzoeken u om deze gegevens direct naar de verzekeraar te sturen.

Met het oog op een verantwoord acceptatiebeleid mogen wij vragen naar een strafrechtelijk verleden. Ook deze gegevens worden alleen verwerkt door medewerkers die deze gegevens voor de vervulling van hun taak nodig hebben. Wij leggen geen gegevens vast over iemands ras, godsdienst, levensovertuiging, politieke voorkeur en seksuele geaardheid.

Verstrekking van uw gegevens aan derden

Voor het uitvoeren van de hierboven onder ‘waarvoor verwerken wij uw gegevens’ beschreven doeleinden kunnen uw gegevens ook worden gedeeld met derden. Onder derden worden onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan financiële instellingen (zoals banken of verzekeraars) expertisebureaus, schadeherstellers en incassobureaus. Uw persoonsgegevens kunnen ook aan derden worden verstrekt als u hiervoor toestemming heeft gegeven of als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (zoals politie of justitie). Gegevens geven wij uitsluitend door aan landen buiten de EER als dit volledig in overeenstemming is met wet- en regelgeving. Om uw privacy te waarborgen leggen wij afspraken met derden in schriftelijke overeenkomsten vast.

Uw rechten

U kunt ons vragen om een overzicht van de gegevens die wij van u verwerken. Als de gegevens volgens u onjuist of onvolledig worden verwerkt of u vindt het niet nodig dat de gegevens worden verwerkt, dan kunt u een verzoek tot aanpassing, aanvulling of verwijdering indienen. U kunt ons ook verzoeken de gegevens over te dragen naar een andere organisatie.

U kunt uw vraag schriftelijk of per mail voorleggen aan onze functionaris gegevensbescherming. Op het verzoek reageren wij binnen vier weken.

Faas Assurantiën
T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Gansoord 1
2165 BA Lisserbroek
E-mail: info@faasassurantien.nl

Stuurt u een kopie van een identiteitsbewijs mee, zodat wij er zeker van zijn dat het verzoek door u is gedaan. Maak in de kopie uw pasfoto en BSN nummer zwart om uw privacy te beschermen.
Het kan voorkomen dat wij uw verzoek niet kunnen honoreren. Vanzelfsprekend proberen wij dan om samen met u tot een oplossing te komen. Helaas lukt dat niet altijd. Als u het niet eens bent met ons standpunt over het door u ingediende verzoek dan wel met de door ons voorgestelde oplossing dan kunt u bij de Autoriteit Persoonsgegevens hierover een klacht indienen.

Cookies op onze website

Wij maken op onze website gebruik van cookies om de website optimaal te laten functioneren. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van onze website wordt meegestuurd en op uw device (bijvoorbeeld computer, smartphone of tablet) wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer worden herkend door onze website.

Onze website gebruikt cookies om zowel uw instellingen als voorkeuren te onthouden en voor het optimaal functioneren van onze website. Als u onze website bezoekt registreren wij algemene bezoekgegevens en koppelen de informatie niet aan een persoonlijk profiel. De gegevens verwerken wij op een geaggregeerd niveau (niet herleidbaar tot een individu). De informatie die een cookie verbruikt over uw gebruik van onze website kan worden overgebracht naar onze eigen servers of die van een derde partij.

NLpremie gebruikt verschillende soorten cookies:

 • Functionele cookies:
  Functionele cookies worden gebruikt om de functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen.
 • Analytische cookies
  Analytische cookies gebruiken wij om het gebruik en het bezoek van onze website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem.
 • Social media cookies
  Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook, Instagram en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van het social mediaplatform afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van de social media platforms om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De cookies van de social media platforms zorgen ervoor dat alle social media functies van onze website goed werken. Daarnaast verzamelen deze cookies informatie welke door ons gebruikt kan worden om u op social media platforms doelgerichte advertenties te laten zien.

Een cookie zorgt ervoor dat onze website u herkent als u de volgende keer de website bezoekt. Hebt u bezwaar tegen het gebruik van cookies, dan kunt u deze in uw browser uitschakelen.

Klikgedrag d.m.v. Google Analytics

NLpremie gebruikt Google Analytics. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe onze bezoekers de website gebruiken. Dit gebeurt uiteraard op een privacy-vriendelijke manier. Tijdens uw bezoek worden uw gegevens geanonimiseerd en u wordt niet herkend als persoon.

Social mediaplatforms

Als u ons benadert via social mediaplatforms zoals Facebook, LinkedIn, Instagram of Twitter, verwerken wij uw persoonsgegevens. Op onze verwerking van deze gegevens is deze privacyverklaring van toepassing. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op de wijze waarop de social mediaplatforms zelf omgaan met uw gegevens.

De beveiliging van uw gegevens

Wij nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Wij doen er alles aan om uw gegevens nauwkeurig, compleet en vertrouwelijk te houden en te beschermen tegen misbruik en onbevoegde toegang.

Wijzigingen

De tekst van deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast, mede vanwege nieuwe ontwikkelingen in onze bedrijfsactiviteiten of wijzigingen in wet- en regelgeving. De meest recente versie is dan van toepassing. Op de website treft u de meest actuele versie van onze privacyverklaring aan.

Klanten aan het woord

Sterke betrokkenheid en persoonlijk meedenken

Sterke betrokkenheid en persoonlijk meedenken

Enige tijd geleden waren wij voor onze groeiende bedrijven op zoek naar een nieuw verzekeringsadvieskantoor. Eentje waar persoonlijk contact, advies en service nog steeds hoog in het vaandel staat. Dat vonden wij bij Faas Assurantiën. De sterke betrokkenheid en het persoonlijke meedenken van het team van Faas Assurantiën geeft ons 100% geruststelling en vertrouwen.

Het kantoor waar we hiervoor zaten, werd steeds groter en onpersoonlijker. Wij kenden niemand meer en niemand kende ons meer. Personeel wist niet wat er speelde bij ons waardoor ze niet meer konden meedenken.

Lees meer

Zaken doen met mensen, niet met een callcenter

Zaken doen met mensen, niet met een callcenter

Omdat ons vorige verzekeringskantoor het gevoel gaf dat wij een ‘nummer’ waren i.p.v. een klant hebben wij aan Faas Assurantiën gevraagd om ons verzekeringspakket door te lichten.

Door onze groei was het onduidelijk geworden welke verzekeringen er waren afgesloten, tegen welke voorwaarden en bij welke verzekeraar. Faas Assurantiën heeft alles voor ons uitgezocht, eerlijk en duidelijk advies gegeven en vervolgens een nieuw overzichtelijk pakket samengesteld.
Lees meer